Školní řád platný pro obě pracoviště

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADISKOVÁ

HRADISKOVÁ 619, JABLONNÉ NAD ORLICÍ

Č.j.:   13/2018 RE

Platnost: 1.5.2018

ŠKOLNÍ ŘÁD

Obsah školního řádu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, (např. vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

Školní řád upravuje

 • podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,
 • provoz a vnitřní režim školy,
 • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
 • podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí.

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním  byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

Přijímání dětí do mateřské školy

 • Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, po dohodě a podle podmínek školy i děti mladší 3 let.
 • Ředitelka stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Zápis dětí do MŠ probíhá v měsíci květnu (od 2.května do 16.května). Zákonní zástupci jsou o termínu vyrozuměni formou propagačních materiálů, na webových stránkách školy a na informační tabuli města. Žádosti o přijetí si mohou rodiče vyzvednout ve školce, nebo stáhnout z webových stránek MŠ.
 • Do třídy MŠ se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé.
 • Do třídy MŠ se mohou zařazovat také děti od dvou let věku (na základě pediatra, nejde-li dítě zařadit do jeslí) a děti zdravotně postižené, tj. smyslově, tělesně a mentálně postižené, s vadami řeči, s více vadami (po projednání s odborným lékařem).
 • O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.
 • O přijetí dítěte a o stanovení zkušebního pobytu v délce maximálně 3 měsíce rozhoduje ředitelka školy a to v případě, není-li při zápisu do MŠ zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.
 • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.
 • O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.
 • Ředitelka stanoví do jednoho měsíce den, kdy se rodiče dostaví do mateřské školy a vyzvednou si rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ. V tento den proběhne krátká informační schůzka, kde rodiče obdrží Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do MŠ.
 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy.
 • Rodič může využít adaptační program školy – může se účastnit vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne (ranní výchovné činnosti, pobyt na zahradě), pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky třídy (vždy po domluvě s učitelkou).
 • Každé dítě má v MŠ svoji značku, kterou používá po celou dobu docházky do MŠ.
 • Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by mělo již samostatně chodit – nepoužívat kočárek, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrníčku nebo sklenice, samostatně používat WC (ne nočník), umývat se, nenosit plíny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, má se snažit samo oblékat a nazouvat obuv.
 • Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Dbají, aby děti měly ve svých skříňkách pořádek. Pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí.

Povinné předškolní vzdělávání

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte
 • Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona
 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole Mateřská škola Hradisková Jablonné nad Orlicí, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně.
 • Začátek povinného předškolního vzdělávání je stanoveno na 8.15 hod.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.
 • Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 • Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.
 • Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

a) telefonicky

b) písemně třídnímu učiteli

c) osobně třídnímu učiteli

 • Zákonní zástupci jsou povinni nepřítomnost dítěte zapsat do Omluvného listu, který mu na vyžádání předá třídní učitel.
 • Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
 • Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
 • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Individuální vzdělávání dítěte

 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen písemně oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu

    dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte   

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 • Rodiče si mohou toto oznámení stáhnout z webových stránek MŠ.
 • Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno.
 • Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

- způsob ověření (dítě bude přezkoušeno v MŠ Hradisková)

- termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se uskuteční v období od listopadu do prosince daného roku).

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření
 • Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu
 • Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijetí dítěte v případě, že počet přihlášených dětí do MŠ převyšuje počet volných míst

Ředitelka Mateřské školy Hradisková, Jablonné nad Orlicí stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné                                        25b.                                                                                                                                     
 2. Trvalý pobyt dítěte v městě Jablonné nad Orlicí                                                 22b.

                                                                                                                                

 1. Dítě, které k 31.12. daného roku dovrší 5 let                                                      18b.

 1. Dítě, které k 1.9. daného roku dovrší 4 let                                                          16b.

                                                                         

 1. Dítě, které k 1.9. daného roku dovrší 3 let                                                          14b.

 1. Dítě, které k 31.12. daného roku dovrší 3 let                                                       12b.

 1. Dítě s trvalým pobytem v obci Sobkovice                                                            10b.

 1. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích (Jamné n.O., Bystřec, Orličky,
        
  Verměřovice a Mistrovice)                                                                                                  3b.

 1. Dítě, které má k 1.9. daného roku v MŠ sourozence                                             2b.

 1. Dítě, které se zúčastnilo zápisu v předchozím roce a nebylo                              1b.
         
  pro velký počet přihlášených přijato

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole se bude ředitelka MŠ řídit výsledkem součtu jednotlivých bodů.

Při shodném počtu bodů má přednost starší dítě.

V případě volného místa na druhém pracovišti, může být dítě se souhlasem zákonných zástupců umístěno tam.

 

Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

 • Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku
 • Právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí

Evidence dítěte

 • Po přijetí dítěte do MŠ předají v den nástupu dítěte do MŠ zákonní zástupci učitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte.
 • Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu ošetřující lékař dítěte.
 • Zákonní zástupci nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích v evidenčním listu (zejména místo trvalého pobytu, telefon…….).
 • Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady,
 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

Provoz a vnitřní režim MŠ

Mateřská škola Hradisková poskytuje předškolní vzdělávání na adrese:

Hradisková 619, 56164 Jablonné n.O.

Jablonské nábřeží 8, 561 64 Jablonné n.O. – odloučené pracoviště

Pracoviště MŠ Hradisková 619

Celodenní provoz MŠ je od 6.30 do 16.00 hodin

Počet tříd: 3

Zahájení provozu – I.třída Berušky – děti se zde schází do 7.30 hodin

Ukončení provozu – na všech třídách

Organizace dne:

6.30 – 7.30    scházení dětí, ranní hry

7.30 – 9.40    ranní hry, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné, jazykové atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity, svačina

9.40 – 11.40  pobyt venku

11.40 – 12.20           hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12.20 – 14.10           poslech, relaxace, odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

14.10 – 14.40           hygiena, Tv chvilka, svačina

14.40 – 16.00           spontánní a skupinové hry dětí, zájmové činnosti, volné hry, individuální plánované činnosti

Pracoviště MŠ Jablonské nábřeží 8 - odloučené pracoviště

Celodenní provoz MŠ je od 6.30 do 16.00 hodin

Počet tříd: 2

Zahájení a ukončení provozu – na všech třídách

Organizace dne:

6.30 – 7.30    scházení dětí, ranní hry

7.30 – 9.45    ranní hry, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné, jazykové atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity, svačina

9.45 – 11.45  pobyt venku

11.45 – 12.20           hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12.20 – 14.10           poslech, relaxace, odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

14.10 – 14.40           hygiena, Tv chvilka, svačina

14.40 – 16.00           spontánní a skupinové hry dětí, zájmové činnosti, volné hry, individuální plánované činnosti

Režim je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících aktivit. Pevně je stanovena pouze doba pobytu venku a doba podávání jídla. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

Obsah předškolního vzdělávání

 • Mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním.
 • Vyučovacím jazykem je jazyk český.
 • Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP PV), který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
 • ŠVP PV vydává ředitelka školy. Do ŠVP PV může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Každá třída pracuje podle vlastního třídního programu, který vychází ze školního programu a který je vyvěšen v šatně na každém pavilonu, ve vestibulu na odloučeném pracovišti.
 • Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické (hudební, výtvarné), rozumové (poznávací, jazykové, matematické) a mravní, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem.
 • Děti, které od nás odcházejí z důvodu nástupu do povinné školní docházky, jsou na vstup do základní školy po všech stránkách připraveny. Pokud dítě není na vstup do ZŠ z jakýchkoliv důvodů připraveno, učitelky doporučí pro dítě odklad školní docházky.
 • Učitelé se při své práci řídí Minimálním preventivním programem, kdy působíme na děti v oblasti preventivních výchovy. Cíle tohoto programu jsou: výchova ke zdravému životnímu stylu, zvyšovat odolnost dětí vůči sociálně patologickým jevům, podporovat osobnostní a sociální rozvoj dětí, zapojování a spolupráce rodin s mateřskou školou, funkční informační systém a vytváření a distribuce metodických materiálů.
 • Pobyty dětí venku se realizují podle počasí na školní zahradě, v okolí MŠ (vycházky v okolí, hřiště a sportovní plochy v okolí) nebo v menší míře i tematickými návštěvami vzdálenějších míst města (parky, výstavy, centrum).
 • Škola organizuje podle zájmu rodičů i jiné aktivity, které zajišťují jiné subjekty a které jsou úplatné (lyžařský výcvik, předplavecký výcvik….). Tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhodují rodiče.

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

 • Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).
 • Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.
 • Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích forem a metod práce s dítětem.

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

 • Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.
 • Ředitel školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.
 • Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná

Vzdělávání dětí nadaných

 • Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.
 • Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Organizace předškolního vzdělávání

 • Zapsané děti jsou rozděleny do tří tříd – třída I. Berušky, třída II. Koťátka a třída III. Sluníčka. Do všech tříd jsou zařazeny děti z různých ročníků, děti tedy nejsou rozděleny podle věku.

Na odloučeném pracovišti jsou děti rozděleny do dvou tříd – třída I. Včeličky a třída II. Sovičky. Do třídy Soviček jsou zařazeny děti předškolního věku a do třídy Včeliček děti mladší. Sourozenci mají možnost navštěvovat společně jednu třídu.

 • Provoz MŠ je celodenní od 6.30  do 16.00 hod., rodiče jsou povinni vyzvednout si dítě tak, aby škola mohla být v 16.10 hod. opravdu uzavřena (to znamená vyzvednout si dítě v dobu dřívější, než je 16.00 hod.).
 • Rodiče mohou přivádět dítě do MŠ do 8.30 hod,.pak se z bezpečnostních důvodů zamyká. Prosím zvoňte!!!!!  Dítě lze výjimečně přivést i později na základě předchozí domluvy s učitelkou ve třídě, ale jen pokud tím rodič nenaruší časový režim třídy.
 • Děti, které v MŠ neobědvají, si rodiče vyzvedají v 11.30 hod.

Děti obědvající v MŠ: v době od 12.10 hod. do 12.30 hod.

 • Děti, které jsou do MŠ přijaty, by ji měly navštěvovat pravidelně, zvláště v období zvykání. V případě, že dítě bez omluvy nechodí do MŠ po dobu delší než dva týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ.
 • Nepřítomnost dítěte musí rodič pokud je známa – předem, pokud není předem známa – neprodleně, včas nahlásit a dítě omluvit: ústně nebo telefonicky do 7.30 hod.. Rodič musí také stejným způsobem předem nahlásit odchod dítěte z MŠ v jinou dobu, než je běžně zvykem.
 • Doporučujeme rodičům, aby své děti zvykaly na určitý stálý režim (např. doba vstávání, doba oběda, doba odpočinku.) i v rodině, děti se pak lépe vyrovnávají s novými a nezvyklými situacemi – lépe se adaptují, pokud se mohou opřít o určité neměnné body, které jsou jim známé.
 • Rodiče vodí do školy dítě oblečené tak, aby se mohlo samostatně svlékat a oblékat (zapínání vpředu), a aby se mohlo volně pohybovat. Obuv musí být pevná, akorát velká. Veškeré oblečení a obutí musí být označeno.
 • Každé dítě musí mít jeden oděv do třídy a jiný oděv na pobyt venku, ve skříňce náhradní prádlo. Sledujte počasí a podle něj oblékejte děti, denně chodíme ven. Jen při silném větru, mrazu pod -10ºC, dešti a mlze, a při silném slunečním záření ven nechodíme.
 • Po obědě si děti čistí zuby, proto musí mít každé dítě svůj zubní kartáček, který je potřeba asi po půl roce vyměnit za nový.
 • Doba odpočinku – děti do spánku nenutíme, respektujeme jejich biologické potřeby, pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat, prohlížet si knížku nebo provádět podobné klidové činnosti, nesmí ale rušit spánek ostatních dětí.
 • Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách ve vestibulu nebo v šatnách dětí, nebo na webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.

Dítě v MŠ potřebuje:

            celé náhradní oblečení, sportovní oblečení na školní zahradu, přezůvky (bačkory), Crocsy nejsou vhodné!, pláštěnku.

Děti musí mít své věci označené, podepsané.

Přerušení nebo omezení provozu MŠ

 • Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ.
 • Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.
 • Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
 • V době hlavních prázdnin je MŠ na dobu 5 týdnů zcela uzavřena z důvodu nutné údržby MŠ a čerpání dovolených zaměstnanců. 

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

 • Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře učitelky a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.
 • Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy, samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě prostor určených k převlékání dětí.
 • Zákonní zástupci se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy.
 • Pokud zákonní zástupci využívají před adaptační nebo adaptační program, musí se vždy předem domluvit s učitelkou ve třídě na způsobu a délce své přítomnosti.
 • Zákonní zástupci se mohou zdržovat déle ve škole pouze s vědomím ředitele školy – např. na pozvání (schůzky s rodiči, akce školy s rodiči).
 • Zákonní zástupci jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti učitelkám do tříd osobně. Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte.
 • Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky MŠ přímo ve třídě, popřípadě na školní zahradě.
 • Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušná učitelka:

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

b) informuje telefonicky ředitelku školy,

c) řídí se postupem doporučeným MŠMT  - obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

 • Jiné osoby než zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout dítě jen na základě písemného svolení zákonných zástupců (celoroční svolení na evidenčním listu, pro ojedinělé případy – lístek s datem, jménem). Pokud chtějí zákonní zástupci dát zmocnění osobě mladší 18 let (sourozenci), musí požádat ředitelku o zvláštní tiskopis.
 • Zákonní zástupci mohou děti do mateřské školy vodit pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelená rýma, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani stavebně ani personálně, a proto v případě zjištění příznaku nemoci u dítěte okamžitě informujeme rodiče a požadujeme jeho vyzvednutí z kolektivu.
 • Děti nemocné se samy necítí dobře – běžný režim školy je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu. Pokud bude rodič trvat na převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte, budeme požadovat potvrzení od dětského lékaře dítěte o bezinfekčnosti.
 • Zákonní zástupci mají povinnost oznámit učitelce ve třídě jakékoliv skutečnosti, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (alergie, mdloby, nevolnost, úraz…) a podat zprávu v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.) či v případě výskytu vší u dětí.
 • Léky a léčebné prostředky (kapky, masti, léky) ve škole nepodáváme!!
 • Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy !
 • Zákonní zástupci nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole:

odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.)

Zákonní zástupci plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky, potraviny), které si dítě bere s sebou do školy (mohou např. zapříčinit úraz dítěte).

 • Při vzdělávání dětí dodržují učitelky pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně právní legislativa.
 • K zajištění bezpečnosti dětí mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd.
 • Při zvýšeném počtu dětí nebo při specifických činnostech, např. sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí další učitelku.
 • Při zajišťování výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí.
 • Mateřská škola zajišťuje vyhledávání, posuzování a vyhodnocení rizik a prokazatelně provede poučení o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se dítě účastní po dobu pobytu v mateřské škole.
 • Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy (nenechávají své děti pobíhat po schodech apod.)

První pomoc a ošetření

 • Ředitel školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění
 • Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.
 • V případě úrazu nebo jiné zdravotní příhody poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad učitelka konající dohled
 • Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu

Definování školního úrazu:

 • Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich, a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s tím. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.
 • Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména:

 • kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

pobyt dětí v přírodě

 • využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
 • učitelky před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)

sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
 • učitelky dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

pracovní a výtvarné činnosti

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelky školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,

nepřátelství nebo násilí

 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.
 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 • Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelky na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

V celém objektu mateřské školy je zákaz požívání alkoholu, dalších návykových látek a kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb.

Úplata za předškolní vzdělávání

 • Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu.
 • Úplata se neplatí za děti v posledním ročníku mateřské školy.
 • Děti s odkladem školní docházky jsou dle školského zákona povinni platit úplatu
 • Výši úplaty stanovuje ředitelka školy podle pravidel stanovených zákonem a činí na školní rok částku 450,-Kč na jedno dítě a měsíc.
 • Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok: od 1. září   do 31. srpna .
 • Úplata je splatná do 15. dne v příslušném měsíci. Je hrazena v hotovosti vedoucí ŠJ v určený den. Oznámení o vybírání je vždy včas vyvěšeno v šatně na  každém pavilonu a na webových stránkách školy.
 • V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 pracovních dnů, stanoví ředitelka poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu.
 • V době letních prázdnin, tedy v měsíci červenci a srpnu je provoz mateřské školy na 5 týdnů přerušen. Přesné datum přerušení provozu MŠ oznámí rodičům ředitelka MŠ v měsíci dubnu. Úplata za tyto dva měsíce činí 450,-Kč, i v tom případě, že dítě bude navštěvovat MŠ pouze v srpnu nebo červenci a to i třeba jediný den. Úplata 0 ,-Kč platí pro děti, které budou odhlášeny na oba měsíce.
 • Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty stanovený školou i v případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. V případě neuhrazení úplaty má ředitelka, nebo jí pověřený pracovník právo nepřijmout dítě k docházce do MŠ.
 • Opakované nezaplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

Stravování

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
 • Stravné činí:     celodenní – 32,- Kč,

děti s odloženou školní docházkou – 36,- Kč

 • Odhlašování obědů se provádí elektronicky den předem nebo v daný den do 6.30 hodin na webových stránkách:htpp:https://strav.nasejidelna.cz/0223
 • Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Neodhlášené obědy propadají.
 • Pokud oběd z důvodů nepředpokládané nemoci nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít pouze první den této nepřítomnosti a to v době od 11.30 hod. do 12.00 hod., déle se nesmí jídlo schovávat a je z hygienických důvodů zlikvidováno.
 • Pokud zákonní zástupci včas obědy neodhlásí, jsou povinni tuto nahlášenou stravu zaplatit!!!
 • Stravné musí být placeno včas v určeném termínu bezhotovostním převodem na číslo účtu: 224804163/0600. V případě neuhrazení nákladů má ředitelka, nebo jí pověřený pracovník právo nepřijmout dítě k docházce do MŠ.
 • Rodiče si vyřizují vše, co se týká stravování, pouze s vedoucí ŠJ, učitelky školy nejsou v těchto záležitostech kompetentní!!

Opakované neuhrazení stravného v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

 

Další práva a povinnosti zákonných zástupců

 • Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu vzdělávání svých dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce školy. Styk rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí, s ředitelkou kdykoliv po předchozí domluvě.
 • Zákonní zástupci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, týkajících se vzdělávání dětí.
 • Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání dětí.
 • Zákonní zástupci mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • Zákonní zástupci jsou povinni na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte.
 • Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Zákonní zástupci jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé
 • Zákonní zástupci jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého i přechodného pobytu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte.
 • Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy.
 • Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku.
 • Pokud rodič nebude dodržovat Školní řád (např. závažným způsobem opakovaně narušovat provoz mateřské školy - opakovaně pozdě vyzvedávat dítě z MŠ v době po ukončení provozu MŠ), může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ.

Práva a povinnosti dětí

 • Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit .....)
 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny....... )
 • Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky ( právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo dostávat i projevovat lásku ...)
 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu ( právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu náboženství apod..., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si ....)
 • Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo na chování přiměřené věku .....)
 • Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ
 • Dítě má povinnost dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy
 • Dítě má povinnost zacházet s nábytkem, zařízením i hračkami MŠ ohleduplně, tak aby nedošlo k jejich poškození nebo zničení.

                                                                  

                                                                                           Bc. Lenka Prokopcová

                                                                                                  ředitelka MŠ

 

Platný pro obě školky

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADISKOVÁ

HRADISKOVÁ 619, JABLONNÉ NAD ORLICÍ

Č.j. :   21/2013 RE

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Hradisková a v odloučeném pracovišti Jablonské nábřeží a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy.

Obsah školního řádu je vymezen zák. č. 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhl. č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a její novelizací vyhl. č. 43/2006 Sb. a dalšími souvisejícími normami, např. zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Přijímání dětí do mateřské školy

 • Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, po dohodě a podle podmínek školy i děti mladší 3 let.
 • Ředitelka stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Zápis dětí do MŠ probíhá v měsíci květnu. Žádosti o přijetí si mohou rodiče vyzvednout ve školce nebo stáhnout z webových stránek MŠ.
 • Do třídy MŠ se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé.
 • Do třídy MŠ se mohou zařazovat také děti od dvou let věku (na základě schválení pediatra, nejde-li dítě zařadit do jeslí) a děti zdravotně postižené, tj. smyslově, tělesně a mentálně postižené, s vadami řeči, s více vadami (po projednání s odborným lékařem).
 • O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.
 • O přijetí dítěte a o stanovení zkušebního pobytu v délce maximálně 3 měsíce rozhoduje ředitelka školy a to v případě, není-li při zápisu do MŠ zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.
 • Ředitelka stanoví do jednoho měsíce den, kdy se rodiče dostaví do mateřské školy a vyzvednou si rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte do MŠ. V tento den proběhne krátká informační schůzka, kde rodiče obdrží Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do MŠ.
 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy.
 • Rodič může využít předadaptační nebo adaptační program školy – může se účastnit vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne (ranní výchovné činnosti, pobyt na zahradě), pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky třídy (vždy po domluvě s učitelkou).
 • Každé dítě má v MŠ svoji značku, kterou používá po celý rok.
 • Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by mělo již samostatně chodit – nepoužívat kočárek, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrníčku nebo sklenice, samostatně používat WC (ne nočník), umývat se, nenosit plíny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, má se snažit samo oblékat a nazouvat obuv.
 • Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Dbají, aby děti měly ve svých skříňkách pořádek. Pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí.

Kritéria pro přijetí dítěte v případě, že počet přihlášených dětí do MŠ převyšuje počet volných míst

Ředitelka Mateřské školy Hradisková, Jablonné nad Orlicí stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

Trvalý pobyt dítěte v městě Jablonné n, Orlicí a spádové obci Sobkovice                                                  15b


Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a dítě s odkladem
povinné školní docházky                                                                                                                              15b


Dítě, které k 1.9. daného roku dovrší 4 let a zároveň splňuje:                                                                     10b

 1. oba zákonní zástupci jsou zaměstnáni
 2. zákonní zástupci nepobírají rodičovský příspěvek na dané dítě

 K dosažení 10 bodů je třeba splnit všechny podbody


Dítě, které k 31.12. daného roku dovrší 3 let a zároveň splňuje:                                                                   5b 

 1. oba zákonní zástupci jsou zaměstnáni
 2. zákonní zástupci nepobírají rodičovský příspěvek na dané dítě

 K dosažení 5 bodů je třeba splnit všechny podbody


Dítě 3 – 4 leté s pravidelnou celodenní docházkou, které dovrší k 31.8.daného roku 3 nebo 4 let
a matka je na mateřské/rodičovské dovolené s mladším dítětem                                                                4b


Dítě, které se zúčastnilo zápisu v předchozím roce a nebylo pro velký počet přihlášených přijato              3b


Dítě, které má již v MŠ sourozence                                                                                                              2b


Děti ostatní                                                                                                                                                   1b

Při shodném počtu bodů má přednost starší dítě.

Přednost dostávají děti, jejichž rodiče během daného školního roku ukončí pobírání rodičovského příspěvku na přihlášené dítě.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole se bude ředitelka MŠ řídit výsledkem součtu jednotlivých bodů.

Obsah předškolního vzdělávání

 • Mateřská      škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí      pracovníci s odborným vzděláním.
 • Vyučovacím      jazykem je jazyk český.
 • Vzdělávání      v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu      (dále ŠVP PV), který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se      státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
 • ŠVP      PV vydává ředitelka školy. Do ŠVP PV může každý nahlížet a pořizovat si      z něj opisy a výpisy. Každá třída pracuje podle vlastního třídního      programu, který vychází ze školního programu a který je vyvěšen      v šatně na každém pavilonu.
 • Ve      škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: tělesné,      pracovní, estetické (hudební, výtvarné), rozumové (poznávací, jazykové,      matematické) a mravní, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem.
 • Děti,      které od nás odcházejí z důvodu nástupu do povinné školní docházky,      jsou na vstup do základní školy po všech stránkách připraveny. Pokud dítě      není na vstup do ZŠ z jakýchkoliv důvodů připraveno, učitelky      doporučí pro dítě odklad školní docházky.
 • Pedagogičtí      pracovníci se při své práci řídí Minimálním preventivním programem, kdy      působíme na děti v oblasti preventivní výchovy. Cíle tohoto programu      jsou: výchova ke zdravému životnímu stylu, zvyšovat odolnost dětí vůči      sociálně patologickým jevům, podporovat osobnostní a sociální rozvoj dětí,      zapojování a spolupráce rodin s mateřskou školou, funkční informační      systém a vytváření a distribuce metodických materiálů.
 • Pobyty      dětí venku se realizují podle počasí na školní zahradě, v okolí MŠ      (vycházky v okolí, hřiště a sportovní plochy v okolí) nebo      v menší míře i tematickými návštěvami vzdálenějších míst města      (parky, výstavy, centrum).
 • Škola      organizuje podle zájmu rodičů i jiné aktivity, které zajišťují jiné      subjekty a které jsou úplatné (lyžařský kurz, předplavecký kurz….). Tyto      aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhodují rodiče.

Organizace předškolního vzdělávání

 • Zapsané      děti jsou rozděleny do tří tříd – třída I. Berušky, třída II. Koťátka a      třída III. Sluníčka. Do všech tříd jsou zařazeny děti z různých      ročníků, děti tedy nejsou rozděleny podle věku.

Na odloučeném pracovišti jsou děti rozděleny do dvou tříd – třída I. Včeličky a třída II. Sovičky. Do třídy Soviček jsou zařazeny děti předškolního věku a do třídy Včeliček děti mladší. Sourozenci mají možnost navštěvovat společně jednu třídu.

 • Provoz MŠ je celodenní od 6.30 do      16.00 hod., rodiče jsou povinni vyzvednout si dítě tak, aby škola mohla      být v 16.10 hod. opravdu uzavřena (to znamená vyzvednout si dítě      v dobu dřívější, než je 16.00 hod.).
 • Rodiče mohou přivádět dítě do MŠ      do 8.30 hod., pak se z bezpečnostních důvodů zamyká. Prosím zvoňte!!!!!      Dítě lze      výjimečně přivést i později na základě předchozí domluvy s učitelkou      ve třídě, ale jen pokud tím rodič nenaruší časový režim třídy.
 • Děti,      které v MŠ neobědvají, si rodiče vyzvedají v 11.30 hod

Děti obědvající v MŠ: v době od 12.10 hod. do 12.30 hod.

 • V      době hlavních prázdnin je provoz přerušen či omezen. Škola je na dobu 5      týdnů zcela uzavřena z důvodu nutné údržby MŠ a čerpání dovolených      zaměstnanců.
 • Děti, které jsou do MŠ přijaty,      by ji měly navštěvovat pravidelně, zvláště v období zvykání.      V případě, že dítě bez omluvy nechodí do MŠ po dobu delší než dva týdny,      může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ.

 • Nepřítomnost dítěte, musí rodič pokud je      známa – předem, pokud není předem známa – neprodleně nahlásit a dítě omluvit:      ústně nebo telefonicky do 7.30 hod..      Rodič musí také stejným způsobem předem nahlásit odchod dítěte z MŠ      v jinou dobu, než je běžně zvykem.
 • Režim      dne je stanoven tak, aby se dal pružně měnit podle činností a akcí      s dětmi, trvale je stanovena doba oběda a odpočinku dětí.
 • Doporučujeme      rodičům, aby své děti zvykaly na určitý stálý režim (např. doba vstávání,      doba oběda, doba odpočinku.) i v rodině, děti se pak lépe vyrovnávají      s novými a nezvyklými situacemi – lépe se adaptují, pokud se mohou      opřít o určité neměnné body, které jsou jim známé.
 • Rodiče      vodí do školy dítě oblečené tak, aby se mohlo samostatně svlékat a oblékat      (zapínání vpředu), a aby se mohlo volně pohybovat. Obuv musí být pevná,      akorát velká. Veškeré oblečení a obutí musí být označeno.
 • Každé      dítě musí mít jeden oděv do třídy a jiný oděv na pobyt venku, ve skříňce      náhradní prádlo. Sledujte počasí a podle něj oblékejte děti, denně chodíme      ven. Jen při silném větru, mrazu pod -10ºC, dešti a mlze, a při silném      slunečním záření ven nechodíme.
 • Po      obědě si děti čistí zuby, proto musí mít každé dítě svůj zubní kartáček,      který je potřeba asi po půl roce vyměnit za nový.
 • Doba      odpočinku – děti do spánku nenutíme, respektujeme jejich biologické      potřeby, pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat, prohlížet si knížku      nebo provádět podobné klidové činnosti, nesmí ale rušit spánek ostatních dětí.

Dítě v MŠ potřebuje :

oblečení do třídy (ve třídách je trvale 21°C)

celé náhradní oblečení

sportovní oblečení na školní zahradu nebo les,

přezůvky(bačkory ne pantofle)

           pláštěnku.

Děti musí mít všechny své věci označené, podepsané!.

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

 • Za bezpečnost dětí      v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a      to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání      zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.
 • Z bezpečnostních      důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy      s pracovníkem školy, samostatně pohybovat v prostorách a areálu      školy, kromě prostor určených k převlékání dětí.
 • Rodiče      (zákonní zástupci dítěte) se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je      nezbytné a opustí neprodleně areál školy.
 • Pokud      rodič využívá předadaptační nebo adaptační program, musí se vždy předem      domluvit s učitelkou ve třídě na způsobu a délce své přítomnosti.
 • Rodiče      se mohou zdržovat déle ve škole pouze s vědomím ředitele školy –      např. na pozvání (schůzky s rodiči, akce školy s rodiči).
 • Rodiče jsou povinni po celou dobu      docházky dítěte do mateřské školy předávat děti učitelkám do tříd osobně.      Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte.
 • Jiné      osoby než zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout dítě jen na základě      písemného svolení zákonných zástupců (celoroční svolení na evidenčním      listu, pro ojedinělé případy – lístek s datumem, jménem). Pokud      chtějí rodiče dát zmocnění osobě mladší 18 let (sourozenci), musí požádat      ředitelku o zvláštní tiskopis.
 • Rodiče mohou děti do mateřské      školy vodit pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky      nemoci či infekce.      Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelená rýma, červené      spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když děti nemají      teplotu! Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani      stavebně ani personálně, a proto v případě      zjištění příznaku nemoci u dítěte okamžitě informujeme rodiče a požadujeme      jeho vyzvednutí z kolektivu.
 • Děti      nemocné se samy necítí dobře – běžný režim školy je pro ně zátěží a      zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu. Pokud bude rodič trvat na převzetí      evidentně infekčně nemocného dítěte, budeme požadovat potvrzení od dětského      lékaře dítěte o bezinfekčnosti.
 • Rodiče      mají povinnost oznámit učitelce ve třídě jakékoliv skutečnosti, které se      týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (alergie,      mdloby, nevolnost, úraz…) a podat zprávu v případě výskytu přenosné      infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový      zápal plic apod.) či v případě výskytu vší u dětí.
 • Léky      a léčebné prostředky (kapky, masti, léky) ve škole nepodáváme!!
 • Žádáme o maximální ohleduplnost      ke zdravým dětem i k personálu školy!
 • Rodiče      nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole:

odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.)

Rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky, potraviny), které si dítě bere s sebou do školy (mohou např. zapříčinit úraz dítěte).

 • Při      vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady      bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví      platná školská a pracovně právní legislativa.

 • Při zvýšeném počtu dětí nebo při specifických činnostech, např. sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka.
 • Při zajišťování výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí.
 • Mateřská škola zajišťuje vyhledávání, posuzování a vyhodnocení rizik a prokazatelně provede poučení o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se dítě účastní po dobu pobytu v mateřské škole.

Definování školního úrazu:

 • Školním      úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při      činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací      činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od      vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich, a každá činnost      vyplývající z přímé souvislosti s tím. Školním úrazem je rovněž      úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných      školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se      zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.      Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět,      nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště      mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.
 • V případě      školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření      dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření. Rodiče      jsou vyrozuměni bezodkladně.

Úplata za předškolní vzdělávání

 • Za      předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu.
 • Úplata      se neplatí za děti v posledním ročníku mateřské školy.
 • Děti   se školním odkladem jsou dle školského zákona povinni platit úplatu od      1.1.2013.
 • Výši úplaty stanovuje ředitelka      školy podle pravidel stanovených zákonem a činí na školní rok částku 350,-Kč      na jedno dítě a měsíc.
 • Výše      úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok: od      1. září do 31. srpna .
 • Úplata je splatná do 15. dne      v příslušném měsíci.      Je hrazena v hotovosti vedoucí ŠJ v určený den. Oznámení o vybírání      je vždy včas vyvěšeno v šatně na  každém pavilonu a na webových      stránkách školy.
 • V měsíci,      kdy bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 pracovních      dnů, stanoví ředitelka poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu omezení      nebo přerušení provozu.
 • V době letních prázdnin,      tedy v měsíci červenci a srpnu je provoz mateřské školy na 5 týdnů      přerušen. Přesné datum přerušení provozu MŠ oznámí rodičům ředitelka MŠ v měsíci      dubnu. Úplata za tyto dva měsíce činí 350,-Kč i v tom případě, že      dítě bude navštěvovat MŠ pouze v srpnu nebo červenci a to i třeba      jediný den. Úplata 0,-Kč platí pro děti, které budou odhlášeny na oba      měsíce.
 • Rodiče      musí dodržovat termín placení úplaty stanovený školou i v případě      nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. V případě neuhrazení úplaty má ředitelka, nebo jí pověřený      pracovník právo nepřijmout dítě k docházce do MŠ.
 • Opakované nezaplacení úplaty      v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem      k ukončení docházky dítěte do MŠ.

Stravování

 • Při  přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči      způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě,      je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole,      stravovalo vždy.
 • Stravné činí: celodenní – 27,- Kč
 • Jakékoliv  změny ve stravování (odhlášení a přihlášení ke stravě) musí rodič nahlásit      den předem nebo v ten den nejpozději do 7.30 hod. ústně, telefonicky      do  MŠ. Pokud dítě z důvodů nepředpokládané nemoci nelze včas      odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít pouze první den této    nepřítomnosti a to v době od 11.30 hod. do 12.00 hod., déle se nesmí      jídlo schovávat a je z hygienických důvodů zlikvidováno.
 • V případě, že rodiče stravu      neodhlásí a dítě není přítomno, přihlašujeme stravu ještě na 2 následující      dny, poté dítě sami odhlásíme. Pokud rodiče své dítě včas neodhlásí, jsou      povinni tuto nahlášenou stravu zaplatit.
 • Stravné musí být placeno včas      v určeném termínu v hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny. V      případě neuhrazení nákladů má ředitelka , nebo jí pověřený pracovník právo      nepřijmout dítě k docházce do MŠ.
 • Rodiče      si vyřizují vše, co se týká stravování, pouze s vedoucí ŠJ, učitelky      školy nejsou v těchto záležitostech kompetentní.
 • Opakované nezaplacení stravného      v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do      MŠ!

Další práva a povinnosti rodičů

 1. Rodiče      mají právo na informace o průběhu vzdělávání svých dětí. Rodiče jsou      průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na      informační nástěnce školy. Styk rodičů s učitelkami je umožněn denně      při předávání dětí, s ředitelkou kdykoliv po předchozí domluvě.
 2. Rodiče      mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech,      týkajících se vzdělávání dětí.
 3. Rodiče      mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se      vzdělávání dětí.
 4. Rodiče      jsou povinni na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit projednání      závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte.
 5. Rodiče      jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních      obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít      vliv na průběh vzdělávání.
 6. Rodiče      jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí),      která obsahuje: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo      trvalého i přechodného pobytu dítěte, dále jméno a příjmení, místo      trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení      zákonného zástupce dítěte.
 7. Rodiče      jsou povinni zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy.
 8. Přivítáme      jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i      kritiku.
 9. Pokud rodič nebude      dodržovat Školní řád (např. závažným způsobem opakovaně narušovat provoz      mateřské školy - opakovaně pozdě vyzvedávat dítě z MŠ v době po      ukončení provozu MŠ), může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ.

Práva a povinnosti dětí

 • Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny.)
 • Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo dostávat i projevovat lásku)
 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce
  potvrzovat svoji identitu (právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si)
 • Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo na chování přiměřené věku.)
 • Dítě má povinnost zacházet s nábytkem, zařízením i hračkami MŠ ohleduplně, tak aby nedošlo k jejich poškození nebo zničení.

Bc. Lenka Prokopcová

                                                                                                 ředitelka MŠ

srpen 2013