Platba za stravování a provozní řád školní jídelny

 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADISKOVÁ

Hradisková 619, Jablonné nad Orlicí

Č.J.: 62/2020 RE

Provozní řád ŠJ (vnitřní řád)

Vedoucí ŠJ a pracovnice kuchyně se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi:

 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny
 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení
 • vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Provozní řád, Sanitární řád, Pokyny pro pracovnice kuchyně, Pracovní náplně, Pokyny BOZP, Směrnice na ochranu osobních údajů

ŠJ dodržuje:

a) stanovený pitný režim

b) technologické postupy a normy při přípravě jídla

                             - norma syrového masa

                             - doba od dokončení tepelné úpravy jídla do výdeje

Do kuchyně a skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci ŠJ – se zdravotním

průkazem. Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán.

Rodiče mohou vznášet připomínky a dotazy ke stravování dětí u vedoucí ŠJ paní Hany Matyášové

Stravování

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
 • Stravné činí:    celodenní – 42,- Kč,
                                děti s odloženou školní docházkou – 45,- Kč
 • Jakékoliv změny ve stravování (odhlášení stravy) musí rodič provést elektronicky na stránkách strav.nasejidelna.cz/0223 den předem nebo v ten den nejpozději do 6.30 hodin.
 • Pokud dítě z důvodů nepředpokládané nemoci nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít pouze první den této nepřítomnosti a to v době od 11.30 hod. do 12.00 hod., déle se nesmí jídlo schovávat a je z hygien. důvodů zlikvidováno.
 • V případě, že rodiče stravu neodhlásí a dítě není přítomno, jsou povinni tuto nahlášenou stravu zaplatit.
 • Stravné musí být placeno včas v určeném termínu bezhotovostním převodem na číslo účtu 224804163/0600. V případě neuhrazení nákladů má ředitelka, nebo jí pověřený pracovník právo nepřijmout dítě k docházce do MŠ.
 • Rodiče si vyřizují vše, co se týká stravování, pouze s vedoucí ŠJ, učitelky školy nejsou v těchto záležitostech kompetentní.
 • Opakované nezaplacení stravného v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

 Stravovací řád ŠJ

Časový rozvrh výdeje stravy na jednotlivých třídách:

přesnídávka

oběd

svačina

Třída 1

8.45 – 9.15

11.45 – 12.15

14.15 – 14.45

Třída 2

8.45 – 9.15

11.45 – 12.15

14.15 – 14.45

Třída 3

8.45 – 9.15

11.45 – 12.15

14.15 – 14.45

           

Stravné:               Děti 3 – 6 let                                                 Děti 7 – 10 let

Celodenní strava 42,-Kč                   Celodenní strava 45,- Kč

                        Přesnídávka  11,- Kč                               Přesnídávka    12,- Kč

                        Oběd              22,-Kč                                Oběd                23,- Kč

                        Svačina            9,-Kč                                Svačina            10,- Kč

Poplatky za stravné se hradí

            - bezhotovostním převodem na číslo účtu: 224804163/0600                                       

- pravidelně každý měsíc - vždy do 15. dne v měsíci

Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit (telefonicky, sms nebo osobně) první den absence, a elektronicky odhlásit stravování nejpozději do 6.30 hod., jinak je účtováno stravné v plné výši! Neodhlášený oběd je možné odebrat do jídlonosiče a to v čase od 11.30 do 12.00 hod.

Na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. je nutné konzumovat jídlo v době oběda okamžitě po jeho vydání. Je nepřípustné jídlo dále skladovat (nelze nechávat na kuchyňkách, v lednici, ve vlastních nádobách atd.). Z toho vyplývá přísný zákaz odnášení jídla z MŠ §25.

 Informace o stravování v MŠ

Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům:

 • tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku
 • ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny
 • ovocných a zeleninových salátů, luštěninových salátů a pomazánek
 • cereálního pečiva a mléčných výrobků
 • je dodržován pitný režim - čaj ovocný, bylinný, s citrónem …nebo voda (součástí pitného režimu není mléčný nápoj podávaný k přesnídávce)
 • po dohodě rodičů s vedením MŠ a ŠJ je možné individuální řešení jakéhokoliv dietetického problému (potravinové alergie a intolerance )                        

Pravidla pro tvorbu jídelního lístku

 • řídí se platnými vyhláškami
 • podmínkou je měsíční plnění „spotřebního koše“
 • spotřební koš - je evidence jednotlivých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná výživová norma

                                   - jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy

Podmínky zajištění bezpečnosti dětí

 • děti se stravují ve třídách pod neustálým dozorem pedagogických pracovníků mateřské školy

Ochrana osobnosti

 • provozní pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí
 • právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřen k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 • Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

Práva rodičů

 • Zákonní zástupci mají právo seznámit se s jídelním lístkem, který je vyvěšený v prostorách MŠ
 • Zákonní zástupci mají právo řešit s personálem školní jídelny připomínky, týkajících se jídelních lístků, jejich složení a stravování
 • Zákonní zástupci mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

Práva a povinnosti dětí

 • Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit .....)
 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny.......)
 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu náboženství apod...,
 • Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život ( právo na chování přiměřené věku .....)
 • Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ
 • Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy
 • Dítě má povinnost zacházet s nábytkem, zařízením, vybavením MŠ ohleduplně, tak aby nedošlo k jejich poškození nebo zničení.

1.5.2023 Jablonné nad Orlicí                                          

     Hana Matyášová, vedoucí ŠJ

Mobil na paní Matyášovou v případě nějakého dotazu : 739 014 600

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.