Provozní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADISKOVÁ

Hradisková 619, Jablonné nad Orlicí

 

Č.j. : 12/2023 RE

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Údaje o zařízení

Název školy:   Mateřská škola Hradisková, Jablonné nad Orlicí

Adresa školy:  Hradisková 619, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Telefon:          465 642291,739014610

IČO:                 70984948

Ředitelka:       Bc. Lenka Prokopcová

Zřizovatel:      Město Jablonné nad Orlicí

Popis zařízení

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem

Kapacita: 81 dětí

Počet tříd: 3

Počet dětí ve třídách: 27

Věkové složení tříd: heterogenní

Provozní doba: 6,30 – 16.00 hodin

Režimové požadavky

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.

 1. Nástup dětí

Je průběžný od 6,30 do 8,30 hodin a dále dle potřeby rodičů. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

 1. Spontánní hry

Probíhají celý den  - od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku. Prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

 1. Samostatné a didakticky cílené činnosti

Probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházející z potřeb a zájmů dětí.

 1. Pohybové aktivity
 • denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry
 • průběžné pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
 • 1 x týdně didakticky cílené pohybové činnosti
 • denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku
 • mateřská škola je dostatečně vybavena tělocvičným nářadím a náčiním, které je pravidelně učitelkami kontrolováno a 1x ročně je kontrolováno odbornou firmou
 • pohybové aktivity probíhají ve třídách, v tělocvičně i na zahradě MŠ
 1. Pobyt venku

Trvá minimálně 2 hodiny denně (9.45 – 11.45 hodin) dle počasí, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod – 10 st., při silném větru, dešti a při inverzích.

Pozemek pobytu venku: využíváme školní zahrady, vycházky do okolí školky (les, hřiště …)

Údržba školní zahrady: posekání trávníků, denní zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti. Výměna písku v pískovištích je prováděna 1x za 2 roky. Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

 1. Odpočinek, spánek

Vychází z individuálních potřeb dětí. Po obědě cca 45 min. odpočívají všechny děti při čtení nebo poslechu pohádky. Poté děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (klidné hry, pracovní listy, práce s knihou.). Děti odpočívají na matracích. Lůžkoviny, které jsou uloženy na místech k tomu určeném, si děti vezmou za pomoci učitelky na své značce a sami si ustelou. O prádlo pečuje školnice s uklízečkou. Lůžkoviny jsou pravidelně povlékány a provětrávány.

 1. Stravování

MŠ má vlastní školní kuchyni, strava se dodává na jednotlivé kuchyňky.

 • Svačiny se podávají v době od 8.30 do 9.00 hodin, odpoledne od 14.15 do 14.45 hodin. Kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají a samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny. Po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené.
 • Obědy se vydávají od 11.45 do 12.15 hodin. Polévky nalévají z mís p. učitelky, hlavní jídlo na talíře připravuje p. kuchařka. Dítě má právo žádat si o množství, dle možností se používají příbory. Po obědě si děti po sobě uklidí nádobí, kuchařky utřou stolečky.

Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby p. učitelka.

Cizí strávníci se v MŠ nestravují.

 1. Pitný režim

Děti mají v každé třídě celý den k dispozici tekutiny v konvici a konvici s čistou vodou, ze které si mohou samy nalévat (zajišťuje kuchařka) a své hrnečky. Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy podle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky.

 1. Otužování

Probíhá na základě zhodnocení individuálních potřeb a možností dítěte vzhledem k jeho zdravotnímu stavu.

 • pravidelné větrání tříd
 • školnice sleduje vytápění tříd, redukuje přiměřenou teplotu
 • dostatečný pohyb venku
 • kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ
 • v létě mlhoviště a bazén na školní zahradě
 • plavecký a lyžařský výcvik dětí

 

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, způsob a intenzita větrání,

vytápění, osvětlení

 

Hygienické zařízení

Hygienické zařízení školy je v souladu s přílohou č. 1 bodu 5 vyhlášky č. 410/2005 Sb., a to tak, že:

 • pro 5 dětí je zřízena jedna dětská mísa a umyvadlo,
 • umyvadla jsou umístěna zpravidla ve výši 50 cm, výtokový ventil ve výši 60 cm nad podlahou
 • umyvadla jsou napojena na společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah dětí,
 • každé umyvadlo je opatřeno pouze 1 výtokovým ventilem,
 • umývárna je vybavena 1 sprchou řešenou tak, aby děti mohly vstupovat do sprch bez cizí pomoci.
 • hygienické zařízení je vybaveno nočníky, u kterých se provádí pravidelná dezinfekce

Způsob a intenzita větrání a vytápění

 • Teplota vzduchu:
  • Denní místnosti minimálně 20oC, optimálně 22 ± 2oC, maximálně 28o
  • Zastavení provozu zařízení (v učebnách určených k pobytu dětí při poklesu teploty vzduchu ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C, C, ne však méně než 16oC, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16ºC) je provoz zařízení zastaven.
  • Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30oC nebo kdy je výsledná teplota kulového teploměru tg max.vyšší než 31oC, je přerušeno vzdělávání a zajištěno jiné náhradní opatření pro děti s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu.
  • Přirozené větrání je zajištěno systémy mikroventilace nebo větracími štěrbinami.
  • Orientační teplota vzduchu je zabezpečena pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry nejsou umístěny na stěny s okny a stěny vystavené přímému slunečnímu záření.
 • Větrání:
 • Probíhá za pomoci oken, balkonových dveří
 • Režim větrání je pravidelný, jeho interval se odvíjí od aktuální situace
 • Osvětlení
 • Denní osvětlení:
 • Směr denního osvětlení je zleva a shora, je rovnoměrné
 • Svítidla umělého osvětlení jsou umístěny na strop rovnoběžně s okenní stěnou
 • Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody:
 • Všechna okna jsou opatřena žaluziemi
 • Televizní obrazovky:
 • Jsou umístěny tak, aby byla zajištěna optimální vzdálenost dětí od obrazovky při sledování pořadů

 

 

Zásobování pitnou vodou

Zdroj:

 • veřejný vodovod
 • MŠ je zásobována pitnou vodou vyhovujícím požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem (vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody)

Kapacitní hlediska:

 • Nejméně 60 l vody na den a na 1 dítě v předškolním věku

Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Výměna prádla:

 • Lůžkoviny nejméně jednou za 3 týdny
 • ručníky jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned

Praní, skladování prádla:

 • MŠ má svou prádelnu, kde je školnicí a paní uklízečkou zajištěno praní a mandlování prádla v řádné kvalitě
 • Provoz prádelny negativně nenarušuje běžný provoz
 • Prádlo je ukládáno ve skladu prádla do polic, kde je zabráněno přenosu infekčních onemocnění

 

 

Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

Způsob a četnost úklidu a čištění

 • Denní úklid:
 • setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, klik, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem
 • za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel a záchodů.
 • Týdenní, celkový:
 • Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, nejméně dvakrát ročněumytí oken včetně rámů a svítidel a světelných zdrojů, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy a zařizovacích předmětů, jedenkrát za tři roky malování, v případě potřeby častěji.
 • Pravidelně provádět údržbu nuceného větrání

Způsob a četnost desinsekce a deratizace

 • Profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace

 • Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů jsou ukládány zvlášť a zneškodňovány odpovídajícím způsobem.

 

 

Věcné (materiální) podmínky

Hračky a didaktické pomůcky

 • Hračky a didaktické pomůcky odpovídají věkové hranici vhodnosti použití (viz informace uvedená na obalu výrobku), zejména pro děti ve věku od 2 do 3 let.

Školní zahrada

 • Herní, relaxační a sportovní prvky jsou využívány vždy s ohledem k věku dětí.

Sedací nábytek

 • Sedací nábytek pro děti zohledňuje tělesnou výšku dětí, podporuje správné držení těla při sezení, je bezpečný a stabilní.

 

Další požadavky

 

Výchova ke zdravému životnímu stylu

- do výchovného procesu jsou zařazovány různé činnosti a aktivity, které jsou zaměřeny na podporu zdraví, prevence nemocí a utváření základních hygienických návyků a dovedností dětí

Školní řád mateřské školy

Evidence a registrace úrazů – Kniha úrazů

Lékárnička první pomoci

Seznam telefonních čísel

Podmínky pro poskytnutí ošetření při úrazech a náhlých onemocnění – Traumatologický plán

Pokyny pro případy nouze – Plán opatření při vzniku havarijní a krizové situace

Tento řád nabývá platnosti 1.5.2023

                                                                                              ……………………………………

                                                                                                          Bc. Prokopcová L.

                                                                                                              ředitelka MŠ

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.